Realizované projekty

Šablony OP PPR pro MŠ Nedvězská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001991
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 27/2224
Partner:
Výše schválené podpory:1 141 560,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:https://www.msnedvezska.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.