Realizované projekty

Šablony III OP PPR pro KMŠ sv. Klimenta

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002010
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR:157 493,5 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 46 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 3 děti
Žadatel:Katolická mateřská škola sv. Klimenta
Partner:
Výše schválené podpory:616 860,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2020

WWW:http://kms-kliment.cz

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.