Realizované projekty

Rozvoj zázemí a služeb Nízkoprahového denního centra Husitská

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002299
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rozvoj sociální služby nízkoprahového denního centra R-Mosty.
Žadatel:R - Mosty, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory: 5 850 136,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 10. 2021
Ukončení projektu: 31. 8. 2022

WWW:http://www.r-mosty.cz/ndc

Projekt je zaměřen na rozvoj sociální služby nízkoprahového denního centra poskytované žadatelem R-Mosty, z. s. Konkrétně dojde k rekonstrukci části objektu ve vlastnictví Hlavního města Prahy na adrese Husitská 114/74, 130 00 Praha 3 a nákupu nezbytného vybavení pro výkon související sociální služby.