Realizované projekty

Zimní bulletin OP PPR   ***      ***   

Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001437
Zaměření projektu:Projekt reaguje na neutěšenou situaci v oblasti vzdělávání učitelů češtiny jako druhého jazyka. Školy se potýkají jak s nedostatkem kvalifikovaných učitelů/lektorů, tak i s nejasnou koncepcí toho, co je výukovým obsahem předmětu čeština jako druhý jazyk včetně absence kvalitních didaktických materiálů a učebnic. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů v oblasti vyučování češtiny jako druhého jazyka a na vznik inovativních didaktických nástrojů vhodných pro výuku žáků s OMJ.
Žadatel:Univerzita Karlova
:
Výše schválené podpory:5 170 805 Kč
Harmonogram:

01.05.2020 -

WWW:www.cuni.cz

Projekt reaguje na neutěšenou situaci v oblasti vzdělávání učitelů češtiny jako druhého jazyka. Školy se potýkají jak s nedostatkem kvalifikovaných učitelů/lektorů, tak i s nejasnou koncepcí toho, co je výukovým obsahem předmětu čeština jako druhý jazyk včetně absence kvalitních didaktických materiálů a učebnic. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání učitelů v oblasti vyučování češtiny jako druhého jazyka a na vznik inovativních didaktických nástrojů vhodných pro výuku žáků s OMJ.