Realizované projekty

Rozvoj sociálního podniku SONETA s.r.o.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000218
Zaměření projektu:Uvedené cílové skupiny mají ztížený přístup na trh práce, mají specifické potřeby a znevýhodnění, která je limitují při zapojení se do pracovního procesu. Sociální podnik Soneta je schopen jim nabídnout pracovní uplatnění dle jejich možností, poskytnout jim patřičné zaškolení a vzdělávání. Po úspěšném ukončení působení v podniku získají daní pracovníci reference, dovednosti a praxi pro svoje další zaměstnanecké uplatnění. Kromě praktického zaškolení jsou osoby z cílových skupin vzdělávány i v sociálních a podobných oblastech, kdy absence základních dovednosti v těchto okruzích je velmi často limituje. Za daným účelem byla zřízena nová provozovna již existujícího sociálního podniku v Praze a to v místech, kde je ideální poptávka po zhotovených výrobcích, stejně jako počet cílových skupin projektu. Provozovna nabízí 2 nová pracovní místa v krejčovské a v bižuterní dílně a v prodejní galerii spojené s e-shopem. Nabídkou firmy jsou bižuterní a originální krejčovské výrobky i služby.
Žadatel:Soneta s.r.o.
Partner:ROMEA, o.p.s.
Výše schválené podpory:5 163 900,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.soneta.cz

Projekt „Rozvoj sociální podniku Soneta s.r.o.“ přináší 6 nových pracovních míst pro osoby se znevýhodněním na trhu práce, zejména pak z řad osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním z důvodu etnické příslušnosti.