Realizované projekty

Rozvoj sociálních služeb a podpora aktivizace komunitního života prostřednictvím Komunikujeme o.p.s.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002055
Zaměření projektu:Cílem projektu je rozvoj nabídky služeb Komunikujeme o.p.s. na území Hlavního města Prahy pro cílové skupiny. V rámci tohoto projektu dojde ke kombinaci dvou aktivit výzvy a to aktivit skupiny A Podpora sociálních služeb a aktivit skupiny B Podpora aktivizace komunitního života.
Žadatel:Komunikujeme o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:14 399 556,76 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:http://komunikujeme.eu/

Cílem projektu je rozvoj nabídky služeb Komunikujeme o.p.s. na území Hlavního města Prahy pro cílové skupiny. V rámci tohoto projektu dojde ke kombinaci dvou aktivit výzvy a to aktivit skupiny A Podpora sociálních služeb a aktivit skupiny B Podpora aktivizace komunitního života.