Realizované projekty

Rozvoj Soc. Podniku Aranžerie a komunitní zahrada – společnost E

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000141
Zaměření projektu:Cílovou skupinou projektu jsou osoby s epilepsií. Vlastním cílem projektu je rozšířit počet zaměstnaných osob z cílové skupiny a zajistit podmínky pro stabilní rozvoj takto kapacitně rozšířeného „sociálního podniku Aranžerie“. Předmětem projektu budou i aktivity cílené na osoby pečující o těžce nemocné dítě/osobu v domácnosti. Dalším cílem projektu je rozvoj komunitní zahrady „Společnosti E“, která bude především sloužit k setkávání místní komunity žijící na území městské části Prahy 12 a k celkovému zvyšování povědomí o životě s epilepsií ve většinové společnosti obyvatel.
Žadatel:Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 335 264,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.aranzerie.cz/

Předmětem uvedeného projektu je kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit „sociálního podniku Aranžerie“, které zaměstnává osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných.