Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Rozvoj přírodovědných a polytechnických dovedností dětí z MŠ DUHA včetně zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000430
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnických a přírodovědných dovedností dětí z MŠ DUHA a dalších spolupracujících škol. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování venkovní učebny určené pro rozvoj polytechnických dovedností a environmentální výchovu, vybavením místnosti kompenzačními pomůckami pro práci s dětmi se SVP, navázáním a spoluprací s dalšími školami, realizací vlastního projektu.
Žadatel:Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:1 001 626,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.skolkaduha.cz

Cílem projektu je rozvoj polytechnických a přírodovědných dovedností dětí z MŠ DUHA a dalších spolupracujících škol včetně zajištění podpůrných opatření pro žáky se SVP.