Realizované projekty

Rozvoj kompetencí ve školách

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000033
Zaměření projektu:Předkládaný projekt se týká rozvoje podmínek pro inkluzivní vzdělávání, které spočívá v zavádění principů multikulturní výchovy na školách. Samotní žáci a pedagogové zapojených škol mají možnost zapojit se do témat jako rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků prostřednictvím realizace vzdělávacích programů předkladatele projektu Rozum a Cit, které zohledňují žáky s odlišným mateřským jazykem a také podpory alternativních a aktivizačních metod výuky, projektového a kreativního vyučování.
Žadatel:Rozum a Cit
Partner:ano
Výše schválené podpory:7 845 000 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.rozumacit.cz

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání a poradenství těmto dětem, prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí žáků s odlišným mateřským jazykem.

Během realizace projektu podpoříme vzájemné učení škol a pedagogů formou síťování: podpora pražských základních a středních škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení pro podporu žáků ze sociokulturně odlišného prostředí. Předkladatel projektu vytvoří centrum kolegiální podpory.
Projekt bude realizovat síť škol a školských zařízení především v následující oblasti:
– Rozvoj sociálních a občanských kompetencí, sociální gramotnosti, podpora etické výchovy, osobnostní rozvoj žáků atd.

Výměna zkušeností bude probíhat mezi zapojenými pražskými školami. Předkladatel projektu a škola, která bude působit jako centrum kolegiální podpory, budou působit jako lídr pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí pro další školy.

Vedoucími centra kolegiální podpory budou zkušení pedagogové (koordinátoři inkluze), kteří pořádají pravidelná setkávání zejména pro zájemce z okolních škol (a dalších zařízení). Centrum vytváří prostor
pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky apod.

Účast v centru bude dobrovolná, účastníci si hradí pouze dopravu na místo setkání. Z účasti nebudou vyloučeni ani nepedagogičtí pracovníci a dobrovolníci pracující s dětmi a mládeží zapojených škol. Setkání jsou ve školách organizována nejméně jednou měsíčně v průběhu školního roku v odpoledních hodinách tak, aby nebylo nutné organizovat zástup ve výuce.

Délka setkání je minimálně dvě hodiny, každá v délce 60 minut, dle potřeby mohou být setkání i delší. Program jednotlivého setkání připravují zejména vedoucí center podle potřeb a
zájmu z řad pedagogů.