Realizované projekty

Rozšíření sociálního podniku se zaměřením na venkovní údržbu a úklidové služby Succour s.r.o.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000205
Zaměření projektu:Projekt s názvem „Rozšíření sociálního podniku se zaměřením na venkovní údržbu a úklidové služby Succour s.r.o.“ spočívá v navýšení činnosti nezávislého ekonomického subjektu poskytujícího práci a zázemí osobám znevýhodněným na trhu práce. Daný projekt splňuje všechny znaky sociálního podnikání v oblasti poskytování služeb údržby veřejných prostranství a zeleně, úklidových služeb, personálního a technického zajištění veřejně prospěšných akcí pro státní správu a samosprávu, firemní a soukromé subjekty na území hlavního města Prahy. Cílovými skupinami projektu jsou nezaměstnané osoby starší 50 let a osoby dlouhodobě nezaměstnané (tj. s délkou nezaměstnanosti přesahující 6 kalendářních měsíců). Při jejich náboru je aktivně spolupracováno s úřadem práce na Praze 6.
Žadatel:SUCCOUR s.r.o.
Partner:FPS s.r.o., JARO servis s.r.o.
Výše schválené podpory:4 305 930,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.succour.cz/socialni-podnikani

Projekt se snaží alespoň částečně eliminovat problém nezaměstnanosti a sociálního začlenění osob znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o osoby dlouhodobě nezaměstnané (více než 6 měsíců) a osoby starší 50 let.