Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_026/0000122
Zaměření projektu:Cílem projetu je zvýšení objemu a úrovně služeb poskytovaných inkubátorem a akcelerátorem xPORT VŠE v oblasti podpory vzniku a rozvoje nových firem s generujících vysokou přidanou hodnotu a transferu znalostí a technologií mezi akademickou a komerční sférou
Žadatel:Vysoká škola ekonomická v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:35 249 729,98 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

WWW:https://www.vse.cz/

Náplní projektu VŠE Praha je rozšíření prostorových kapacit stávajícího business akcelerátoru a inkubátoru xPORT celkem o 1129 m2 a jejich vybavení nábytkem a ICT vedoucí ke zkvalitnění jeho služeb s cílem lepšího uspokojování stávajících a budoucích požadavků na jeho funkci v oblasti podpory vzniku a rozvoje nových firem a transferu znalostí a technologií z akademické do aplikační sféry.