Realizované projekty

Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při začleňování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000079
Zaměření projektu:Projekt Rovnost a rozdílnost nabízí komplexní podporu pedagogům při začleňování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy. Do projektu se zapojí pilotní školy, ale i konkrétní pedagogové z různých stupňů škol. Pedagogové prostřednictvím vzdělávání, sdílení a konzultací získají nové kompetence pro práci s heterogenní skupinou, vyzkouší si s dětmi a žáky činnosti, které podporují rozvoj principů multikulturní výchovy, jako otevřenost, respekt, nebo angažovanost.
Žadatel:Člověk v tísni, o. p. s
Partner:ano
Výše schválené podpory:3 643 101,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.varianty.cz

Cílem projektu je začlenění principů multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání do života škol. V rámci projektu budeme komplexně podporovat konkrétní školy, pedagogy a jejich žáky. Školy rozvinou inkluzivní klima, budou mít vypracované strategie pro spolupráci s rodinami z rozmanitých kulturních zázemí a odlišným mateřským jazykem. Na úrovni škol bude nastavena struktura pro kolegiální poradenství a začleňování principů multikulturní výchovy napříč osnovami.
Do projektu se zapojí min. 2 pilotní školy, které ze sboru uvolní více než 6 pedagogů na účast v projektu a ověří širší spektrum nabídky ve vzdělávání. Škola zapojí své žáky rozvoje do měření postojů a vyhodnocování aktivit a toto vyhodnotí. Pedagogové prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získají nové kompetence, které je podpoří v zavádění principů inkluze a multikulturní výchovy do života školy, včetně kompetencí pro práci s žáky se specifickými potřebami a odlišným mateřským jazykem. Osvojí si konkrétní aktivity pro zjišťování postojů žáků a jejich rozvoje. Rovněž si osvojí aktivity pro práci s tématy identity a předsudků i aktivity do konkrétních předmětů v napojení na průřezové téma multikulturní výchovy. Zároveň si v rámci projektu ověří konkrétní aktivity s žáky a prostřednictvím vzájemných hospitací a zpětnovazebních seminářů je budou reflektovat a dále rozvíjet. V rámci účasti na konkrétních kurzech budou mít učitelé příležitost sdílet zkušenosti s ostatními pedagogy.

Projektu se zúčastní minimálně 125 pedagogických pracovníků, z nichž každý projde minimálně 40 hodinami vzdělávání. Míru, v jaké se pedagogům daří pracovat s osvojenými postupy a aktivitami a jak přispívají inkluzivnosti školy, budeme sledovat v rámci fokusních skupin a sdílení. Dopady projektu bude sledovat též externí evaluátor. Děti a žáci budou nepřímo zapojeni do konkrétních aktivit projektu, které budou podněcovat rozvoj jejich postojů a hodnot, prostřednictvím pedagogů. Zažijí aktivity k tématu rozmanitosti a budou motivování k vlastní sebereflexi, zároveň poznají souvislost s principy multikulturní výchovy v každodenním životě.