Realizované projekty

Restart Shop

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000153
Zaměření projektu:V rámci projektu bude vytvořen provoz nového obchodu, třídírny, e-shopu a stánkového prodeje, kde bude zaměstnáno cca 5 a více osob z cílových skupin (na celkových 3,5 úvazku). Projekt tak ve svém důsledku posiluje spolupráci s veřejnou správou (pronájem provozu) i soukromým sektorem (e-shop) v rámci udržování a zachování společenské odpovědnosti.
Žadatel:Česká asociace streetwork, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 298 301,25 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.restartshop.cz

Projekt „Restart Shop“ se zabývá rozvojem a posílením infrastruktury sociálního podniku Restart Shop – tj. obchodu s darovaným zbožím. V rámci projektu budou zřizovány nové provozy a na nich pracoviště s podporovanými pracovními místy pro osoby z cílových skupin. Cílovými skupinami projektu jsou osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby závislé a ohrožené závislostmi, osoby dlouhodobě nezaměstnané apod.