Realizované projekty

Řešení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem na Akademii řemesel Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000323
Zaměření projektu:Přijatí žáci s OMJ neumí česky. Nezvládají výuku, neprobíhá jejich začlenění do třídních kolektivů. Cílem je vytvořit systém podpůrného vzdělávání žáků s OMJ po celou dobu jejich studia a umožnit jejich integraci. Hlavními pilíři projektu je profesní příprava pedagogů pro posílení inkluze, systematické osvojení ČJ u žáků s OMJ s podporou jejich školní úspěšnosti, předcházení vzniku sociálně patologických jevů a interkulturní vzdělávání s cíleným procesem integrace cizinců do majoritní skupiny.
Žadatel:Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Partner:-
Výše schválené podpory:1 984 857,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

WWW:https://www.stredniskoly.cz/skola/600005381.html

Hlavním cílem projektu je vytvoření inkluzivního školního prostředí prostřednictvím vzdělávání pedagogů v oblasti práce se žáky s OMJ, které bude zaměřené na oblast psychologie, sociologie, sociální psychologie a diagnostiky se zaměřením na aktivizující metody ve vyučování žáků cizinců.