Realizované projekty

Renovace sociálního bytu U Průhonu

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002054
Zaměření projektu:Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese U Průhonu 1138/28
Žadatel:Městská část Praha 7
Partner:
Výše schválené podpory: 873 604,15 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2021

WWW:https://www.praha7.cz

Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese U Průhonu 1138/28