Realizované projekty

Renovace sociálního bytu Jankovcova

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001700
Zaměření projektu:Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese Jankovcova 8
Žadatel:Městská část Praha 7
Partner:
Výše schválené podpory: 864 612,09
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2020

WWW:www.praha7.cz

Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese Jankovcova 864/45, jehož stav neumožňuje dlouhodobý pronájem bez rekonstrukce.