Realizované projekty

Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000815
Zaměření projektu:Cílem projektu je ověření celkem 10 komercializačních záměrů, které vzešly z výsledků vědy a výzkumu na ČZU v Praze a které mají aplikační potenciál. Projekt je zaměřen na ověření a rychlé zavedení inovativních metod, přístupů a výrobků založených na vědeckých poznatcích, do praxe.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:37 109 513,64 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.6.2021

WWW:https://www.czu.cz
Video projektu

Na našich univerzitách se rodí spousta dobrých nápadů, které mohou zlepšit život nejen v Praze. Díky podpoře výzkumu a inovací se daří rozvíjet celou řadu nadějných konceptů.

Finanční prostředky z evropských fondů umožnily vývoj softwaru pro sdílení studijních materiálů Labyrint, který vymysleli vědečtí pracovníci ČZU. Ten pak našel využití například v online kurzech pro rodiče na mateřské dovolené nebo v mezinárodních projektech Erasmus+.