Realizované projekty

Prožitková pedagogika pro multikulturní společnost

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000034
Zaměření projektu:Projekt je koncipován primárně jako preventivní vzdělávací program, který má za cíl omezit prostřednictvím technik prožitkové pedagogiky na vybraných základních a středních školách rizika negativních jevů souvisejících se začleňováním osob (zejména dětí) cizího původu do školního kolektivu a do naší společnosti obecně. Projekt je koncipován na sedm aktivit, jeho prostřednitvím bude zapojeno 2750 žáků a vyškoleno alespoň dvacet pedagogů. Projekt díky předání zkušeností má přirozenou udržitelnost.
Žadatel:Fórum pro prožitkové vzdělávání, z. ú.
Partner:ne
Výše schválené podpory:6 045 000 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 29. 6. 2018

WWW:www.forumppv.cz

Základní cíl projektu lze definovat jako předání klíčových poznatků z oblasti prevence xenofobie, netolerance a násilí žákům základních a středních škol a jejich vybraným pedagogům. Smyslem je poskytnutí návodu, jak podobným negativním a potenciálně velmi rizikovým situacím předcházet a jak se v případě vzniku těchto situací odpovídajícím způsobem zachovat (v roli případné oběti, ale například i v roli svědka takovéto situace). Pedagogům bude zároveň poskytnut návod, jak v rámci školních preventivních programů, případně i další výuky využívat nástroje prožitkové pedagogiky.
Naše dlouhodobější zkušenosti ukazují, že řada pedagogů skutečně pro vybrané tematické oblasti v návaznosti na námi realizovaný program v následné výuce na jejich školách ve vhodných situacích využívají.

Obojí by pak mělo napomoci tomu, že dojde na školách, kde bude tento preventivní program realizován, k omezení rizika vzniku krizových situací souvisejících právě s neúspěšnou integrací nově příchozích žáků cizího původu.

Pro vybraných dvacet pedagogů pak bude zrealizován podrobněji zaměřený vzdělávací program v rozsahu 46,5 hodin, zaměřený právě na využívání nástrojů prožitkové pedagogiky v prevenci sociálně
patologických jevů s důrazem na prevenci xenofobie, násilí a netolerance.

Naše nezisková organizace v této souvislosti spolupracovala na přípravě takto koncipovaného vzdělávacího programu pro pedagogy se svolávací agenturou niaArt s. r. o. Program následně získal akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.