Realizované projekty

Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114
Zaměření projektu:Projekt předkládá inovační agentura ILA. Jeho náplní je prověření 3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou "Open Innovation Schemes". Trvání projektu je 2 roky, celkové způsobilé výdaje jsou 9 950 456,11 Kč. Předpokládá se postup 2 komercializačních konceptů do fáze přípravy komercializace a využití 1 z nich v provozní fázi v Praze.
Žadatel:ILA, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:8 084 676,04 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.ila.cz

Cílem projektu je prověrka aplikačního potenciálu využití výsledků vlastního výzkumu a vývoje inovační agentury ILA cestou evaluace 3 komercializačních konceptů formulovaných s využitím přístupu otevřených inovací. V projektu se plánuje, že z těchto 3 komercializačních konceptů budou nejméně 2 dotaženy až do fáze přípravy komercializace a 1 bude využit v provozní fázi pro služby nabízené poskytovateli veřejných služeb v Praze.