Realizované projekty

Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114
Zaměření projektu:Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí realizovaného společností ILA a návazně jejích partnerů (akademických, komerčních, ziskových i neziskových). Jeho realizace přispěje k osvojení potřebných praktických zkušeností pracovníky ILA v oblasti využití konceptu OI, které budou potom využívat při svém dalším působeni v oblasti transferu technologií a znalostí, což bude mít v konečném součtu pozitivní dopad na zvýšení úspěšnosti procesu přenosu znalostí a technologií v Praze i celé ČR obecně. Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu technologií a znalostí. Prověrkou vybraných komercializačních konceptů a přípravou vybranéhokomercializačního konceptu ke komercializaci v druhé fázi projektu se vytvoří solidní základ pro jejich další rozvíjení v navazujících komercializačních aktivitách financovaných z jiných finančních zdrojů
Žadatel:ILA, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:9 950 456,11 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.ila.cz/

Náplní projektu inovační agentury ILA je prověření  3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“.