Realizované projekty

Projektová inkluzivní výuka na Smíchovské SPŠ

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000002
Zaměření projektu:Od školního roku 2016/17 budou v každé třídě 3. ročníku v rámci předmětu Studentský projekt vytvořeny dvě projektové skupiny - jedna zaměřená na inkluzi cizinců do školních aktivit a výuky, a druhá na rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků se zaměřením na demokratické principy v kontextu poučných historických událostí. Projekt navazuje na již probíhající aktivity školy, které rozvine. Budou realizovány i další osvětové a rozvíjející akce - jak pro žáky školy, tak pro širokou veřejnost.
Žadatel:Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25
Partner:ne
Výše schválené podpory:5 700 550 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.ssps.cz

Jedním z cílů je pomoci studentům – cizincům se začlenit do české společnosti, což bude mít více
pozitivních následků. Lépe pochopí historii, prameny, zvyky a náležitosti české kultury, lépe se začlení
do společnosti a díky tomuto začlenění a upevnění vazeb v sociální skupině studentů budou zvýšeny
jejich šance na spolupráci a dokončení studia.
Dále to pomůže zmírnit obavy a strach veřejnosti z cizí kultury, a eliminovat či zmírnit následné
xenofobní násilné projevy. Studenti-cizinci budou v rámci předmětu Studentský projekt pracovat v
národnostních heterogenních skupinách tak, aby se seznámili s historií, kulturou, současnými
zvyklostmi, pochopili souvislosti a napojili se na komunitu českých studentů. Společně po půl roce
práce vyjedou na Kemp Bez hranic, kde budou v aktivitách intenzivněji pokračovat a začnou připravovat výstavu a konferenci, kde se budou informace o různých kulturách prezentovat za účelem zmírnění obav z jiných národností.
Druhým cílem je rozvoj schopnosti žáků rozpoznat negativní stereotypy a předsudky, a vypěstovat v
nich přirozenou schopnost jednat s ostatními lidmi s respektem k jejich kultuře, rovně a bez
porušování jejich občanských práv a svobod, v souladu s demokratickými principy společnosti. Být
schopen pracovat s informačními zdroji, chápat jejich informační původ, případné zkreslení, hledat
objektivní pravdivé informace. Umět vyjádřit názor podložený zdroji a přitom respektovat názor
jiných lidí. Chápat historické souvislosti, příčiny a následky událostí, které se zapsaly v oblasti
porušování práv jednotlivců a menšin nesmazatelně do historie.
Tyto aktivity započnou na začátku školního roku plošně pro všechny studenty 2. ročníku výjezdem na
Kemp Demokracie, kde budou ve skupinách reprezentovat různé národy s jejich specifiky a tyto
demokraticky prezentovat před ostatními. Více viz klíčové aktivity.
Oba tyto cíle prezentovat směrem k ostatním školám i veřejnosti prostřednictvím výstav a konferencí,
aby byl dopad co největší.