Realizované projekty

Přístav 7

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001759
Zaměření projektu:Projekt bude rozvíjet činnost KC pro seniory Přístav 7 s využitím nových aktivit (komunitní zahrada, environmentální a tvůrčí aktivity).
Žadatel:Nadační fond, Agora 7
Partner:
Výše schválené podpory:4 498 550,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:https://www.elpida.cz/pristav7

Projekt bude rozvíjet činnost KC pro seniory Přístav 7 s využitím nových aktivit (komunitní zahrada, environmentální a tvůrčí aktivity). Senioři se přímo zapojí do plánování a organizace aktivit KC prostřednictvím tzv. laboratoře empowermentu. Projekt pozitivně ovlivní také sociálně vyloučené seniory, kteří do KC nemohou docházet. Do projektu se v průběhu 2 let zapojí alespoň 700 seniorů, z toho cca 50 % z Prahy 7. Přístav 7 dále posílí svou roli centra komunitního života na Praze 7.