Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 18. 1. 2021.   ***   

Příprava a praktická implementace multikulturní výchovy na Květňáku

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000322
Zaměření projektu:Předmětem projektu je vzdělávání pracovníků školy v oblasti práce se žáky s OMJ, inovace a plán implementace multikulturní výchovy na ZŠ Květňák, personální podpora na škole pro zajištění výuky češtiny a individuální/skupinové podpory žáků s OMJ a realizace neformálních a volnočasových aktivit primárně pro žáky s OMJ.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Partner:-
Výše schválené podpory:2 996 050,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.kvetnak.cz/

Hlavním cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro maximální začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem  na ZŠ Květňák.