Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní k vybraným tématům na 2. stupni ZŠ a SŠ

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000305
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je naučit vybranou cílovou skupinu pedagogů, jak používat při výchově žáků v oblasti lidských a občanských práv různé techniky tvůrčího psaní a touto cestou u nich rozvíjet schopnost porozumění, tolerance a respektu k jiným kulturám a hodnotovým systémům, a současně u žáků rozvíjet též kreativitu a jejich komunikační (vyjadřovací) schopnosti. Cílem projektu je tak přispět ke zvýšení porozumění, větší toleranci i respektu sociokulturní rozmanitosti a odlišným kulturním hodnotám ve školském prostředí. Centrum pro kulturní a sociální studie, z.s.
Žadatel:Centrum pro kulturní a sociální studie, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 998 870,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

WWW:http://homocreative.cz/

Projekt je zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogů 2. stupně ZŠ a SŠ pro výchovu žáků v oblasti lidských práv a při rozvoji jejich porozumění odlišné kultuře.