Realizované projekty

Preference B

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Specifický cíl:SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy
Registrační číslo:CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0001954
Zaměření projektu:Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu ve všech osmi lokalitách přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu (zejména VJP pro preferenci MHD, ale i ochrana pěších na přechodech pro chodce).>
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:
Výše schválené podpory: 3 879 332,00
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 6. 2020

WWW:www.tsk-praha.cz

Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu ve všech osmi lokalitách přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu (zejména VJP pro preferenci MHD, ale i ochrana pěších na přechodech pro chodce).