Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Předsudkům stop

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000338
Zaměření projektu:Projekt má za cíl vytvořit a pilotně ověřit inovativní didaktické postupy, které povedou v rámci školy k zvýšení kvality vzdělávacího procesu, k posílení proinkluzivních prvků vzdělávání a lepší integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. K obojímu dojde prostřednictvím vytvoření a zavedení integrované tematické výuky propojující rozvoj sociálních a občanských kompetencí studentů se získáváním znalostí v oblasti multikulturality. Tento cíl bude podpořen aktivitou zaměřenou na rozvoj učitelů.
Žadatel:Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11
Partner:-
Výše schválené podpory:3 014 157,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.zatlanka.cz/o-projektech/

Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření didaktických nástrojů uceleného školního vzdělávacího programu, který povede k posílení inkluze v multikulturní společnosti, a to jednak prostřednictvím cíleného rozvoje sociálních a občanských kompetencí žáků a pak prostřednictvím rozvoje znalostí v oblasti lidských práv a demokracie, a to prostřednictvím porozumění světové, evropské i národní historii, jakož i tendencím v současném světě.