Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 13. 7. 2020   ***   

Pražský voucher na inovační projekty

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605
Zaměření projektu:Cílem projektu Pražský voucher na inovační projekty je podpořit mezisektorovou spolupráci výzkumného apod. sektoru v oblasti inovací. Specifickými cíli projektu je a) podporovat první spolupráci konkrétních dvou partnerů; b) podporovat navazující spolupráci již dříve spolupracujících partnerů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vyhlášení výzev programu Pražský voucher na inovační projekty, prostřednictvím kterého bude žadatel poskytovat podporu MSP na nákup služeb od výzkumných organizací.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:299 984 540,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2020

WWW:http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

Cílem projektu Pražský voucher na inovační projekty je podpořit mezisektorovou spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací.