Realizované projekty

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   

Praha je náš nový domov – inkluze žáků cizinců

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000056
Zaměření projektu:Cílem projektu je zapojit žáky cizinců, tedy dětí s odlišným mateřským jazykem, do běžného prostředí běžných tříd českých základních škol. Do Hlavního města Prahy se stěhuje množství cizinců se svými dětmi, které pocházejí z jiného sociokulturního prostředí. Je potřeba jejich děti naučit dobře česky, aby se během základní školní docházky, nepotýkaly s jazykovými problémy. Rovněž je potřeba předcházet rasistickým a xenofobním náladám ve společnosti vzájemným poznáním odlišných kulturních a společenských zvyklostí.
Žadatel:Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek
Partner:ne
Výše schválené podpory:3 383 350 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:-

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Cílem projektu je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, poskytnutí vzdělání těmto dětem, zejména v českém jazyce a prevence rasismu a xenofobie ve společnosti. Usilujeme o zlepšení rovných příležitostí dětí, zejména žáků s odlišným mateřským jazykem. Cílem projektu je inovovat multimediální učebnu s důrazem na osobní a inkluzívní výuku.
Program a učební plány budou obsahovat zvýšenou výuku češtiny mj. interaktivní formou a formou hry, např. dramatického kroužku a logopedických cvičení.

Každý měsíc bude věnován určitému tématu obsahujícímu i EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) tématiku, např. vánočním svátkům, ročním obdobím apod., s akcentací odlišných sociokulturních zvyklostí a tradic jiných národů a etnik např.
1/ Vánoce – jak slavíme svátky v ČR a v jiných zemích, tradice, jídlo, výroba vánočních ozdob z přírodních materiálů, cukroví ze sušeného ovoce z vlastní permakulturní zahrady;
2/ Jaro – nový život – narození dítěte – kdo se o dítě stará v rodině, role ženy a muže ve společnosti, porovnání odlišných kulturně společenských zvyklostí.

Na závěr každého pololetí se v prostorách základní školy uskuteční aktivita pro děti i rodiče, sourozence a příbuzné dětí navštěvující základní školu, ale i pro širokou veřejnost, s kulturním programem a občerstvením na téma, které daný měsíc určovalo program a učební plán školy. Děti zde předvedou, co se naučily a poznaly.
Celkovým výstupem projektu bude 578 žáků,z toho 65 žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří umí dobře český jazyk a kteří se osobně, zábavnou formou hry seznámily s odlišnými tradicemi a zvyklostmi jiných národů. Takováto osobní zkušenost, je nejlepším prostředkem předcházení rasistických a xenofobních nálad ve společnosti.

Cílem projektu je vytvořit edukační prostředí pro všechny žáky, heterogenitu ve vzdělávání vnímáme jako běžnou věc, na základě dostupných studií a příkladů dobré praxe věříme, že může vedle sebe existovat společné inkluzivní vzdělávání pro všechny žáky.