Realizované projekty

Prádelna Collarca

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000190
Zaměření projektu:Speciální pozornost je věnována zaměstnávání osob s poruchami sluchu. Stanovených cílů je dosahováno založením a provozováním prádelny a to v režimu sociálního podniku a další adekvátní podporou účastníků daného projektu – tj. zejména vzděláváním a zajištěním jim potřebných tlumočnických služeb. Potřebná individualizace je zajištěna poradcem pro danou cílovou skupinu, který bude hlavní kontaktní osobou pro účastníky projektu. Se zaměstnanci projektu se pravidelně schází, zjišťuje zpětnou vazbu a vyhodnocuje individuální plány rozvoje. Kromě uvedeného projekt počítá se vzděláváním, včetně ověření nabytých kompetencí a získání osvědčení o zkoušce profesní způsobilosti, která nahrazuje výuční list.
Žadatel:COLLARCA, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 887 913,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:-

Projekt „Prádelna Collarca“ je zaměřen na zaměstnanost a zaměstnavatelnost osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných, na území hlavního města Prahy.