Realizované projekty

PowerHUB – Transfer technologií

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000838
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je ověření proveditelnosti dvou konceptů: (1) Zefektivnění územního plánování veřejné správy s využitím identifikace hodnot a problémů za pomoci online zapojení široké veřejnosti a vytvoření nástroje pro jejich vyhodnocování a (2)Vyhodnocování rizikových městských oblastí a podpora činnosti složek integrovaného záchranného systému prostřednictvím aplikace s využitím pokročilých nástrojů prostorových analýz.
Žadatel:E-ACCELERATOR z. ú.
Partner:Česká zemědělská univerzita v Praze
Výše schválené podpory:19 285 980,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.9.2018
Datum ukončení projektu: 31.12.2020

WWW:-

Projekt je tvořen 2 koncepty: (1) Zefektivnění územního plánování veřejné správy s využitím identifikace hodnot a problémů – vytvoření softwarového rozhraní pro samosprávy na interpretaci územních dat, (2)Vyhodnocování rizikových městských oblastí a podpora činností IZS – vytvoření aplikace s využitím pokročilých nástrojů prostorových analýz