Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Povídej si – rozvoj mezigeneračních vazeb v komunitě

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000788
Zaměření projektu:Projekt je motivován snahou zapojit do komunitního života seniory žijící v různých typech rezidenčních zařízení, kteří z nejrůznějších důvodů již nemohou sami aktivně trávit svůj volný čas a žijí s dobrou péčí, ale zcela osaměle. Ve prospěch osamělých seniorů aktivizujeme nejmladší generaci (žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ) a podpoříme jejich dialog a pravidelné setkávání. Projekt díky tomu prospěje těm členům komunity, kteří již nejsou schopni sami participovat na dění v komunitních centrech.
Žadatel:Povídej si se mnou, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 890 825,- Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.povidejsi.cz

Cílem projektu je vytvořit základní organizační podmínky a motivační nástroje k rozvoji smysluplného mezigeneračního dialogu v komunitě. Na základě předběžně zmapovaného zájmu vycházíme z předpokladu, že řada osaměle žijících seniorů v rezidenčních zařízeních by tuto svou situaci ráda změnila, pokud by to bylo v jejích silách. Současně jsme si potvrdili, že i školy v okolí domovů pro seniory mají zájem o mezigenerační dialog svých žáků/studentů se seniory a vnímají v něm přínos i pro vlastní pedagogické působení.