Realizované projekty

Pořízení bezbariérových vozidel pro převoz klientů a zaměstnanců vozíčkářů Poloviny nebe

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002314
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na cílové skupiny lidí se zdravotním omezením, tělesným postižením, seniory, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, kterým se díky komplexnímu materiálnímu zabezpečení v podobě nákupu 2 bezbariérových vozidel poskytne potřebná pomoc a umožní přístup k důstojnému a plnohodnotnému životu.
Žadatel:Polovina nebe, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory: 1 523 564,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 31. 12. 2022

WWW:http://www.polovinanebe.cz/

Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytované sociální služby Sociální rehabilitace na území hl. m. Prahy. Projekt je zaměřen na cílové skupiny lidí se zdravotním omezením, tělesným postižením, seniory, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, kterým se díky komplexnímu materiálnímu zabezpečení v podobě nákupu 2 bezbariérových vozidel poskytne potřebná pomoc a umožní přístup k důstojnému a plnohodnotnému životu.