Realizované projekty

Pohádka ve světě II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001902
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 27.869.251 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 112 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 12
Žadatel:Mateřská škola Pohádka v Praze 12
Partner:
Výše schválené podpory:835 398,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:https://www.mspohadka.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.