Realizované projekty

Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001738
Zaměření projektu:Realizace podpůrného krizového centra při Komunitním centru Karlín pro cílovou skupinu sociálně hendikepovaných
Žadatel:VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:2 558 100,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 4. 2021

WWW:https://www.volonte.cz/

VOLONTÉ CZECH o.p.s. s hlavním spolupracujícím subjektem MČ Praha 8, Centrem integrace dětí a mládeže, z. s.,(CID) a dalšími aktéry reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín a chce vytvořit a realizovat Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín pro cílovou skupinu sociálně hendikepovaných (bezdomovci, osoby v či po propuštění z VTOS a jejich rodiny, ohrožené rodiny s dětmi, mládež).