Realizované projekty

Podpora žáků s omj

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001527
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ ve škole, na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy, na podporu inkluzivního prostředí školy a projektovou výuku.
Žadatel:Základní škola, Praha 9- Černý most, Vybíralova 964
Partner:-
Výše schválené podpory:1 530 356 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.zsvybiralova.cz

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ ve škole, na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy, na podporu inkluzivního prostředí školy a projektovou výuku.