Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Podpora sociálních služeb ROZKOŠE bez RIZIKA

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000891
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zkvalitňování poskytovaných služeb klientkám organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. Během projektu dojde k modernizaci centra, která zaručí bezpečnější prostor pro práci s cílovou skupinou a pomůže tak zároveň ke zlepšení například individuální práce nebo skupinového setkávání cílové skupiny v rámci přímé práce.
Žadatel:ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:764 400 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.rozkosbezrizika.cz

Cílem projektu je zlepšit prostředí poradenského centra (dále jen PC) a tím zajistit možnost pro klientky R-R, aby se v našem centru cítily bezpečně a více jej vyhledávaly. Zároveň tak naplníme cíl většího bezpečí pro samotné zaměstnankyně R-R.