Realizované projekty

Podpora komunitního života na Zbraslavi

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001753
Zaměření projektu:Posláním a cílem projektu PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA ZBRASLAVI je podpora rozvoje místní komunity.
Žadatel:Pexeso, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 469 530,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.pexeso.org

Posláním a cílem projektu PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA ZBRASLAVI je podpora rozvoje místní komunity. Již 14 let směřujeme všechny aktivity Pexesa k tomuto cíli. Rozvíjíme naše aktivity podle potřeb místní komunity a s tímto cílem byla naše organizace založena. Klíčové aktivity projektu cílí na rodiny (děti, dospělé i seniory) v tíživých životních situacích, protože silná a zdravá rodina tvoří základ fungující komunity. Důležitou součástí projektu je podpora komunitního dobrovolnictví.