Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Podpora komunitního života v Praze formou divadelního souboru ROZKOŠ

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000642
Zaměření projektu:Prvním cílem je pomocí komunitního setkání majority a minority budovat větší toleranci a reálnější pohled na skupinu minoritní. Tím docílíme schopnosti ocenit a pochopit někoho z "jiného světa", tedy již zmíněné emic perspektivy. Převrátíme klasické role klient vs příjemce služby. Klienti se stanou poskytovatelem, resp. producenti nebo tvořitelé programů určených pro veřejnost. Pražské komunitě poskytneme prostřednictvím divadelních představení a debat pohled, kdy klienti představí sami sebe v pozitivních rolích (co dokázali, co se naučili, čeho jsou schopni). Podpoříme toleranci vůči jinakosti; ke gayům, travestitům, lesbičkám, sexuálním pracovnicím, hazardním hráčům, narkomanům, bezdomovcům atd.
Žadatel:ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 620 425 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.rozkosbezrizika.cz

Cílem projektu divadelního souboru ROZKOŠ je ukázat v pražské komunitě osob na základě divadelních představení, jak vypadá vyloučení, s jakými problémy se potýkají jednotliví klienti, kteří ohroženi jsou či kteří právě samotné vyloučení zažili. Tento pohled na realitu očima samotných ohrožených osob přiblíží jednak forma divadelního představení, která se této problematice věnuje, ale také besedy s názvem „Jdu s kůží na trh“.