Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001553
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách formou doučování a odborně tematických a komunitně osvětových setkání a projektovou výuku.
Žadatel:Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:2 280 494 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.zskunratice.cz

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách formou doučování a odborně tematických a komunitně osvětových setkání a projektovou výuku.