Realizované projekty

Podpora integrace žáků s OMJ v MŠ Kunratice III

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001874
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců formou společných setkání a rozvíjení inkluzivního prostředí. Roční obrat organizace v EUR: 605 548 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí školy (platný k 30.9. 2019): 219 počet dětí s OMJ na škole/školách: 9
Žadatel:Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
Partner:
Výše schválené podpory:403 497,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:www.mskunratice.cz

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců formou společných setkání a rozvíjení inkluzivního prostředí.