Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Podpora inkluze ve školce Mufánkov

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000656
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí školky.
Žadatel:Mateřská škola Mufánkov, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:333 406,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2019

WWW:www.mufankov.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Projekt si klade tyto základní cíle poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s OMJ, poskytnout dočasnou podporu interkulturního pracovníka/tlumočníka dětem s OMJ ve školce, rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností, podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.