Realizované projekty

Podpora inkluze v Mateřské škole Klánovice

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000657
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Projekt si klade tyto základní cíle: poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s OMJ, rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností, podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.
Žadatel:Mateřská škola Klánovice, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:681 366,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 09. 2019

WWW:www.msklanovice.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.