Realizované projekty

Podpora inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000336
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu integrace nezletilých cizinců ve vzdělávacím procesu a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, kteří s těmito žáky pracují. Podpora bude cílovým skupinám poskytována prostřednictvím klíčových aktivit v rámci tématu II. Komunitní aktivity a integrace dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit a III. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání.
Žadatel:Poradna pro integraci, z. ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 823 850,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://p-p-i.cz/

Cílem projektu je posílení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem ve školní výuce a v přijímající společnosti obecně.