Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Podpora inkluze na Anglickém gymnáziu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000811
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve škole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Projekt si klade tyto základní cíle: poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta žákům s OMJ, poskytnout dočasnou přímou podporu interkulturního pracovníka dětem s OMJ, usnadnit komunikaci mezi školou, rodiči a dítětem, umožnit rodičům dítěte s OMJ lépe porozumět dění ve škole, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností, podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.
Žadatel:The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 194 388,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.englishcollege.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.