Realizované projekty

Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu III

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001734
Zaměření projektu:Projekt zaměřený na rozvoj komunitního centra pro osoby opouštějící výkon trestu obsahuje takové aktivity, aby u cílové skupiny došlo k vhodné podpoře a jejich participaci v rámci místní komunity a aby došlo k prevenci sociálního vyloučení, případně k recidivě.
Žadatel:Alma Centrum, z. s.
Partner:
Výše schválené podpory:4 498 568,75 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:almacentrum.com

Projekt zaměřený na rozvoj komunitního centra pro osoby opouštějící výkon trestu obsahuje takové aktivity, aby u cílové skupiny došlo k vhodné podpoře a jejich participaci v rámci místní komunity a aby došlo k prevenci sociálního vyloučení, případně k recidivě. Je plánováno odborného poradenství, výjezdní setkání, ale také různé druhy doprovodných akcí, na kterých bude probíhat interakce mezi cílovou skupinou a ostatními obyvateli místní komunity.