Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu II

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000770
Zaměření projektu:rojekt zaměřený rozvoj komunitného centra pro osoby opouštějící výkon trestu obsahuje takové aktivity, aby u cílové skupiny došlo k vhodné podpoře a jejich participaci v rámci místní komunity, aby došlo k prevenci sociálního vyloučení, případně k recidivě. Je plánováno odborného poradenství, výjezdní setkání, ale také různé druhy doprovodných akcí, na kterých bude probíhat interakce mezi cílovou skupnou a ostatními obyvateli místní komunity.
Žadatel:Alma Centrum, z. s.
Partner:
Výše schválené podpory:5 903 328,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

WWW:almacentrum.com

Cílem projektu je prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působit na cílovou skupinu osob po/ve výkonu trestu, poskytovat činnosti sloužící jako prevence sociálního vyloučení, pokusit se zabránit recidivě a pomoci zapojit se zpět do života místní komunity.