Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Play Everyday Together

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000285
Zaměření projektu:Aktivity projektu určené pro cílovou skupinu dětí a žáků jednak posilující vztah k místu bydliště a podporují vytváření základů aktivního občanství, jednak rozvíjejí interkulturní dialog, poznání a respekt k jedincům odlišného jazykového a kulturního původu.
Žadatel:Play Everyday spolek
Partner:
Výše schválené podpory:7 010 805,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017

WWW:www.playeveryday.cz

Projekt Play EveryDay Together svými činnostmi podporuje a rozpracovává téma komunitních aktivit a začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit.