Realizované projekty

Otevřené Paraple

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000198
Zaměření projektu:Realizací projektu „Otevřené Paraple“ vzniklo kulturně-komunitní centrum, v rámci jehož prostor dochází k realizaci širokého spektra nových aktivit – ať již ve smyslu kulturně-komunitních, sociálně-aktivizačních či pohybově-aktivizačních. Dále pak aktivity předmětného centra přispívají k interakci a propojení osob na vozíčku s místní komunitou obyvatelstva. Vyvíjené aktivity dále směřují k posilování sociální soudržnosti a to především na úrovni místní komunity, rovněž přispívají k sociálnímu začleňování a k aktivní participaci na každodenním životě většinové společnosti osob z předmětné cílové skupiny. Projekt se dále věnuje osvětě a edukaci, představuje dané komunitní centrum jako místo pro kulturní a společenské dění, společné sdílení aktivit a adekvátní trávení volného času.
Žadatel:Centrum Paraple, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 885 217,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.podparapletem.cz

Projekt se snaží o aktivní propojení cílové skupiny vozíčkářů s místní komunitou, o propojení širokého spektra různorodých aktivit „pod jednou střechou“.