Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000348
Zaměření projektu:Projekt vyvine a nabídne pedagogickým pracovníkům nástroje umožňující předcházení projevů netolerance, násilí, xenofobie, radikalismu na pozadí průřezového tématu multikulturní výchovy. V rámci dvou klíčových aktivit projektu budou nejprve ve spolupráci s pedagogickými pracovníky vyvinuty inovativní výukové nástroje a v rámci třetí aktivity budou pedagogové proškoleni v jejich využívání. Součástí aktivit je mj. výukový nástroj vycházející z oblasti Enquiry, Problem and Project Based Learning.
Žadatel:Člověk v tísni, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 661 500,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:https://www.clovekvtisni.cz/

Cílem projektu je začlenění principů multikulturní výchovy do života škol a posílení kompetencí pedagogických pracovníků při prevenci rizikového chování, jakým je extremismus, rasismus, xenofobie, násilí a netolerance, s důrazem na interkulturní vzdělávání a rozvoj občanských a sociálních kompetencí.