Realizované projekty

Odpady a předcházení jejich vzniku – praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000379
Zaměření projektu:Projekt se skládá ze dvou spolu souvisejících částí, které budou probíhat paralelně. Náplní první části je monitoring nakládání s odpady v kraji Hlavní město Praha s cílem vyhodnocení a modelace současného stavu "odpadové obslužnosti". Součástí prací bude vyhodnocení efektivity třídění a tím plnění závazků Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy. Druhá část projektu je zaměřena na problematiku předcházení vzniku odpadů.
Žadatel:Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Partner:-
Výše schválené podpory:8 956 603,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.vuv.cz

Hlavní přínos navrhovaného projektu spočívá v přesném vyhodnocení stávajícího stavu produkce a identifikaci inovativních způsobů nakládání se složkami a zbytkovým směsným komunálním odpadem s cílem dosáhnout stanovených cílů POH HMP.